Retail products

White rice

67.6oz(2000g)

11.02lbs(5000g)

Brown Rice

67.6oz(2000g)

11.02lbs(5000g)

Where to buy

MARUKAI : http://www.marukai-market.com/